/

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) - utworzony został na mocy umowy zawartej 9 czerwca 2000 r. przez Grupę Wyszehradzką tj. Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Rzeczpospolitą Polską i Republikę Słowacką.

Siedziba Funduszu znajduje się w Bratysławie. Fundusz posiada osobowość prawną. Do jego organów należą:

 • - Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych i Rada Ambasadorów;

 • - Dyrektor Wykonawczy

 • - Sekretariat Funduszu.

Celem Funduszu jest wsparcie współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich. Cele te realizowane są poprzez wspieranie finansowe działań z zakresu promocji i rozwoju:

 • - współpracy kulturalnej;

 • - wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji;

 • - wymiany młodzieży;

 • - współpracy przygranicznej;

 • - turystyki.

Jednym z głównych priorytetów Funduszu jest wspieranie projektów przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach Funduszu dostępne są następujące formy dofinansowania:

 • - małe granty

 • - standardowe granty

 • - granty strategiczne

 • - stypendia

Dofinansowane są projekty z zakresu:

 • - współpracy kulturalnej (np. festiwale, publikacje);

 • - współpracy naukowej i badań naukowych (np. konferencje, publikacje, badania);

 • - edukacji (np. seminaria, szkoły letnie);

 • - wymiany młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży)

 • - współpracy transgranicznej (np. projekty dwóch państw, dotyczące regionów przygranicznych, w odległości nie większej niż 50 km od granicy);

 • - promocji turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).

/

 • /
 • Partnerzy projektu

 • /

  Mestska Knihovna Frydek-Mistek

 • /

  Krajska Kniznica w Ziline

 • /

  Verseghy Ferenc Konyvtar Szolnok