/

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO NA NAPISANIE KSIĄŻKI
Z CYKLU TWORZYMY WŁASNE WYDAWNICTWO WYSZEHRADZKI ŚWIAT BAŚNI

Konkurs odbywa się w ramach projektu Wyszehradzki Festiwal Literatury, który otrzymał dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Gdy masz marzenia
Nie chciej się zmieniać
Zawsze wiedz, którą iść z dróg,
Bo magia marzeń
Wnet Ci pokaże,
Jak baśni - legendy przekroczyć próg.

Przedmiotem konkursu jest samodzielne napisanie i zilustrowanie baśni o tematyce nawiązującej do miejsc lub obiektów historycznych znajdujących się w krajach Grupy Wyszehradzkiej: Republika Czeska, Republika Słowacka, Węgry oraz Polska.

ORGANIZATORZY XVI EDYCJI KONKURSU

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
Mĕstská knihovna (Biblioteka Miejska we Frýdku-Místku, Republika Czeska)
Krajská knižnica v Žiline (Biblioteka w Żylinie, Republika Słowacka).

CEL KONKURSU

 • - wdrażanie dzieci do czytania i pisania baśni,
 • - pobudzanie i rozwijanie wyobraźni dziecięcej,
 • - rozbudzenie aktywności literackiej dzieci,
 • - rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni,
 • - rozwijanie uzdolnień literackich,
 • - promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach literackich,
 • - propagowanie czytelnictwa,
 • - zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży.

UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie mogą uczestniczyć: uczniowie lub grupy uczniów (maksymalnie 2 osoby) do lat 16 ze wszystkich typów szkół i kół zainteresowań, bibliotek, instytucji kultury oraz młodzież „sprawna inaczej” do lat 20.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach

 • I kategoria – dzieci od lat 10 do 12
 • II kategoria – dzieci od lat 13 do 16
 • III kategoria – kategoria specjalna

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

FORMA:
 • 1. Założeniem konkursu jest napisanie prozą, zaprojektowanie i wykonanie własnej, autorskiej książki w atrakcyjnym graficznie i edytorskim opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki, przygotowanej zgodnie z wizją autora, atrakcyjnej zarówno pod względem wartości literackiej jak i opracowania graficznego.
 • 2. Ilustrowana książka powinna zawierać od 10 do 30 stron. Dopuszczalne jest przepisanie tekstu na komputerze. Wymagamy, aby projekt ilustracji był własny (niedopuszczalne są cliparty, bądź też skanowanie ilustracji, fotografii, itp.).
 • 3. Książki oprawione przez introligatora nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 • 4. Wszystkie częściowe lub całkowite plagiaty będą dyskwalifikowane.
 • 5. Forma książki jest dowolna.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Członkowie komisji konkursowej indywidualnie oceniają prace w danych kategoriach.
 • 2. Decyzja komisji na każdym poziomie jest ostateczna.
 • 3. Po dokonaniu oceny prac konkursowych na poziomie bibliotek krajowe komisje konkursowe posyłają do międzynarodowej komisji wyróżnione prace z każdej kategorii w ostatecznym terminie do 20 dni od dnia zakończenia etapu krajowego.
 • 4. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury za pośrednictwem poczty elektronicznej; Organizator skontaktuje się również z autorami nagrodzonych i wyróżnionych prac telefonicznie. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie.
 • 5. Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień w etapie krajowym odbędzie się w kwietniu 2015 r.
 • 6. W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów.
 • 7. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 • 8. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • 9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ksiaznica.bielsko.pl oraz www.vfl.ksiaznica.bielsko.pl
 • 10. Wytypowane przez Jury prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych Organizatora, w jednokrotnej zwartej publikacji pokonkursowej oraz w materiałach Organizatora, fundatorów nagród i patronów medialnych bez honorarium tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
 • 11. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych prac, a także do publikacji ich fragmentów.
 • 12. Organizator nie zwraca nadesłanych prac ani nie odpowiada za ich zagubienie.
 • 13. Organizatorzy nie wysyłają nagród pocztą. Nagrody należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę, po ogłoszeniu wyników w dniu finału.
 • 14. W przypadkach spornych, powstałych w wyniku mylnej interpretacji zasad konkursu, ostateczną decyzję ogłaszają organizatorzy po naradzie z komisją konkursową

TERMIN ZGŁASZANIA

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Książnicy Beskidzkiej
w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2015 roku na adres:

Książnica Beskidzka
Dział Animacji, Promocji i Marketingu
ul. Słowackiego 17a
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem „Konkurs z cyklu Tworzymy Własne Wydawnictwo”

Uwaga: do pracy winno zostać dołączone zgłoszenie, którego należy dokonać za pośrednictwem dołączonego formularza

ZASADY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

 • 1. Powołanie komisji:
  Krajowe komisje konkursowe powołują dyrektorzy bibliotek: w Bielsku-Białej, Frýdku-Místku i Žilinie.
 • 2. Tryb pracy komisji:
  Prace oceniane będą w systemie punktowym (w sumie można zdobyć 16 pkt.):
 • - zgodność pracy z tematem (0-2pkt.),
 • - kompozycja (0-2pkt.),
 • - styl (0-2 pkt.),
 • - poprawność językowo-gramatyczna (0-2pkt),
 • - samodzielność wykonania (0-2pkt.),
 • - szczególne właściwości pracy – oryginalność, śmiałość ujęcia itp. (0-2pkt.),
 • - estetyka pracy – oprawa, ilustracje, strona tytułowa (0-2pkt),
 • - ortografia i interpunkcja (0-2pkt.; gdy jest od 1-3 błędów – za każdy odejmuje się 0,5 pkt., powyżej 4 błędów – 0 punktów).

Decyzja komisji na każdym poziomie jest ostateczna.

Po dokonaniu oceny prac konkursowych na poziomie bibliotek komisje konkursowe przesyłają 15 nagrodzonych i wyróżnionych prac do międzynarodowej komisji w ostatecznym terminie do 20 dni od dnia zakończenia etapu krajowego.
Organizatorem XVI edycji konkursu na szczeblu międzynarodowym jest Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej|

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD KONKURSOWYCH

 • 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów.
 • 2. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie serwisu www.ksiażnica.bielsko.pl wraz z nazwiskami autorów.
 • 3. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na inną.
 • 4. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród. O terminie i miejscu uroczystości zastaną powiadomieni drogą emaliową lub telefonicznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu uczestnika, który złamał postanowienia niniejszego regulaminu.
 • 2. Organizator informuje, iż nadesłane na Konkurs materiały nie będą zwracane. Stanowią własność Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej oraz bibliotek partnerskich.
 • 3. Decyzja Organizatorów, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród nie podlega reklamacjom.
 • 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej pod adresem: www.ksiaznica.bielsko.pl
 • 5. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:
  33 82 282 22 w. 222 lub e-mail: kruchala@ksiaznica.bielsko.pl
 • 6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 • /
 • Partnerzy projektu

 • /

  Mestska Knihovna Frydek-Mistek

 • /

  Krajska Kniznica w Ziline

 • /

  Verseghy Ferenc Konyvtar Szolnok